Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tôi Là Ai?

Mark A. Ashwill

Tôi đã dành trọn cả sự nghiệp của mình trên cương vị một nhà giáo dục quốc tế và một  nhà khởi nghiệp ngành giáo dục, hoạt động trong các lĩnh vực công, phi lợi nhuận, và tư nhân tại ba quốc gia khác nhau. Hiện tại tôi là Giám đốc Điều hành của Capstone Việt Nam, một công ty tư vấn giáo dục toàn diện với văn phòng đặt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tôi đã giữ vị trí này từ khi công ty thành lập vào năm 2009.

Từ 2005 đến 2009, tôi đảm nhiệm chức vụ giám đốc cho Viện Giáo dục Quốc tế (Institute of International Education) tại Việt Nam. Trước đó, tôi từng là giám đốc Viện Ngôn ngữ Thế giới (World Languages Institute), giảng viên thỉnh giảng, và cố vấn chương trình Fulbright tại Đại học Bang New York ở thành phố Buffalo (State University of New York atBuffalo (SUNY/Buffalo).

Tôi được cấp bằng Tiến sỹ về Giáo dục Đại học và Cao đẳng (Comparative and Higher Education) bởi Khoa Lãnh đạo và Chính sách Giáo dục thuộc trường SUNY/Buffalo. Tôi đã học cùng với Philip G. AltbachHarold J. Noah và Gail P. Kelly, cùng những nhân vật khác. Tôi có bằng thạc sỹ và cử nhân khoa học xã hội của Đại học Maryland, College Park – University of Maryland, College Park (UMCP) và Đại học Delaware – University of Delaware. Tôi đã học tập, giảng dạy, và tiến hành các nghiên cứu tại Đức, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức).

Tôi là một thành viên của NAFSA: Hiệp hội các Nhà Giáo dục Quốc tế, Hiệp hội Fulbright và hiệp hội các hậu duệ của những người trên chiếc thuyền Mayflower. Địa chỉ email cá nhân của tôi: markashwill[AT]hotmail.com.

Published by maavn

An ex-pat education entrepreneur and international educator who lives in Viet Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: